SILA

Promena kretanja (polazak iz mirovanja, zaustavljanje, promena smera kretanja ili vrednosti brzine) nastaje usled uzajamnog delovanja (interakcije) među telima, dakle zbog onoga što nazivamo silom.

Uzajamno delovanje dvaju tela je obostrana i istovremena pojava, jer oba tela istovremeno deluju jedno na drugo. Kada čovek vuče sanke i sanke deluju na njega, tako da se i on zamara. (slika čoveka koji vuče sanke, sa vektorom predstavljenim silama njihovog uzajamnog dejstva).

  POSEBNO UPAMTITE:

- Sila se javlja kao posledica interakcije među telima
- Sila je mera uzajamnog delovanja tela
- Sila je vektorska veličina, ima svoj intenzitet, određen pravac i smer

Kada se vagoni potiskuju lokomotivom, ona na njih deluje silom određene jačine i po određenom pravcu, koji se poklapa sa pravcem pruge, dok smer kretanja vagona određuje smer dejstva sile.

- Najčešće se obeležava slovom F (latinski fortis-sila)
- Kod sile kao vektora karakteristična je i napadna tačka.

- Jedinica sile je njutn (N), u čast engleskog fizičara Isaka Njutna

što je preciznije definisano kod Drugog Njutnovog zakona.


 PRIMERI SILA

1) Gravitaciona sila-sila uzajamnog privlačenja dva tela, zavisi od mase tela i njihovog međusobnog rastojanja.
2) Sila Zemljine teže-privlačna sila kojom Zemlja deluje na sva tela koja se nalaze na njoj i u njenoj okolini.
3) Težina tela-sila kojom telo usled Zemljine teže deluje na nepokretnui oslonac na kojem se nalazi ili zateže konac o koji je obešeno.

4) Sila trenja- ima smer suprotan smeru kretanja tela i uzrok je smanjenja brzine kretanja i zaustavljanja tela. Ona je posledica pojave koju nazivamo trenje.
5) Sila otpora sredine-usporava kretanje čvrstog tela kroz vazduh, vodu ili bilo koju gasovitu ili tečnu sredinu.
6) Magnetna sila-mera međusobnog delovanja magneta, može biti privlačna ili odbojna. Istoimeni polovi dva magneta (npr. južni i južni) se odbijaju, dok se raznoimeni privlače.
7) Elastična sila-uzrok vraćanja tela u prvobitni položaj. Tela koja je ispoljavaju su elastična tela.
8) Električna sila-mera uzajamnog delovanja naelektrisanih tela. Dva naelektrisana tela mogu se privlačiti ili odbijati.