TEŽINA TELA

Pod dejstvom Zemljine teže sva tela pritiskaju podlogu koja ih sprečava da padaju, zatežu konac o koji su obešene i slično.

Sila kojom telo, pod dejstvom Zemljine teže, deluje na horizontalnu podlogu ili zateže konac o koji je obešeno naziva se težina tela.

Treba razlikovati težinu tela od sile Zemljine teže.

Sila teže i težina tela imaju isti intenzitet, pravac i smer ali nemaju istu napadnu tačku. Napadna tačka sile teže nalazi se u tački tela koja se naziva težište ( na slici tačka S) dok težina tela deluje na tačku oslonca ili vešanja.

Težina tela je fizička veličina, najčešće se obeležava sa Q.
Jedinica za težinu u Medjunarodnom sistemu jedinica jeste Njutn (N).

Jačina gravitacionog polja Zemlje je:

To znači da Zemlja na telo mase 1kg deluje silom intenziteta:

Težina tela je jednaka intenzitetu ove sile:

Težina tela u jednoj tački gravitacionog polja Zemlje jednaka je proizvodu mase tela i jačine gravitacionog polja na posmatranom mestu, a usmerena je ka centru Zemlje.

  PROVERA RAZUMEVANJA

1. U tabeli ispod date su vrednosti poznatih veličina. Potrebno je da odredite nepoznate veličine, a svoj rezultat proverite klikom na odgovor.

 
težina tela (kg)
Jačina grav. polja ()
Težina tela (N)
1.
20
9,81
2.
9,81
98,1
3.
50
80
4.
9,81
50

Težina tela zavisi od udaljenosti od površine Zemlje na isti način kao i sila Zemljine teže.

2. Zajedno sa svojim predavačem i kolegama odredite kako se menja težina dečaka u liftu kada se lift kreće gore-dole.