GRAVITACIONA SILA

Proučavajući kretanje nebeskih tela Isak Njutn je matematički izveo zakon koji se po njemu naziva Njutnov zakon gravitacije:

Sila uzajamnog privlačenja dva tela zavisi od njihovih masa ( m1  i m2 ) i medjusobnog rastojanja (r ).

Ovo je jedina sila koja je srazmerna masi. Još jedna njena osobina je da se tela ne mogu izolovati od njenog delovanja.

Izmedju svaka dva tela postoje gravitacione sile. Gravitacione sile izmedju dva tela relativno malih masa (npr. dve klupe) veoma su slabe. Medjutim, gravitacione sile izmedju planeta i drugih nebeskih tela imaju velike vrednosti zbog njihovih masa.

Gravitacione sile izmedju dva tela medjusobno su jednake i suprotnih smerova.

Zakonom gravitacije objašnjava se kretanje planeta oko Sunca kao i uzajamno privlačenje svih tela u vasioni.