Računski centar


Upravnik
Dr Miroslav Ćirić
redovni profesor
Telefon: 533-015, lokal 51

Sistem inžinjeri
Livija Keković             Predrag Nikolić
diplomirani inženjer elektronike diplomirani inženjer elektronike
za računarsku tehniku i informatiku za računarsku tehniku i informatiku
Telefon: (018) 533-015, lokal 53 Telefon: (018) 533-015, lokal 53

Projektanti informacionog sistema
  Aleksandra Petrović  
  diplomirani matematičar  
  za računarstvo i informatiku  
  Telefon: (018) 533-015, lokal 53