TEMPUS KLUB

Evropska komisija je 15. aprila 2002. godine prihvatila Tempus projekat CD_JEP-16160-2001 pod nazivom “Innovation of Computer Science Curriculum in Higher Education”. Konzircijum koji treba da realizuje ovaj projekat cine:

  1. University of Dortmund, Department of Computer Science (kontraktor);
  2. Technical Educational Institute of Athens, Department of Informatics;
  3. Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Katedra za racunarsku tehniku i infor-matiku (koordinator);
  4. Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematicki fakultet, Katedra za informatiku;
  5. Univerzitet “Sv. Cirilo i Metodije”, Skoplje, Prirodno-matematicki fakultet, Institut za informatiku.

Cilj projekta je unapredenje nastave i nastavnih planova u visokoškolskom obrazovanju u oblasti informatike u pomenutim institucijama. Projekat treba da se realizuje u roku od 3 godine, do 15. aprila 2005. godine.

Sugestija Evropske komisije je da se na svim institucijama clanicama konzorcijuma, formiraju studentski Tempus klubovi preko kojih bi se i studenti aktivno ukljucili u realizaciju ovog projekta i reformu nastave u oblasti informatike. U ovom trenutku, clanove Tempus kluba bi prvenstveno trebalo regrutovati iz reda studenata na Odseku za matematiku i informatiku, i to sa smera za Racunarstvo i informatiku, kao i sa smerova za Matematiku ekonomije i Profesore matematike i racunarstva. Medutim, to ne znaci da clanovi ovog kluba ne mogu da budu i studenti sa drugih odseka Prirodno-matematickog fakulteta. Štaviše, bilo bi veoma poželjno da aktivno ucešce u radu kluba uzmu svi studenti Fakulteta zainteresovani za reformu visokoškolskog obrazovanja, jer je za uspešno obavljanje tog velikog posla koji nas ocekuje veoma znacajno angažovanje svih nas, nastavnika, saradnika i studenata.

Treba napomenuti i to da projekat, pored ostalog, predvida i jednomesecni boravak na Univerzitetu u Dortmundu za dva studenta racunarstva i informatike, a aktivnost studenata u radu Tempus kluba bice jedan od kriterijuma prilikom izbora studenata kojima ce biti odobren taj boravak.

Više informacija o ovom projektu, Tempus projektima, i uopšte o aktivnostima Evropske unije na formiranju jedinstvenog evropskog obrazovnog prostora, mogu se dobiti kod koordinatora projekta, Prof. dr Miroslava Cirica. U okviru Tempus kluba, po njegovom formiranju, bice organizovan i niz predavanja o tim i slicnim temama. Informacije o ovom projektu mogu se dobiti i na web-sajtu projekta, na adresi http://tempus.elfak.ni.ac.rs/