Analitička geometrija

 


 

Predmetni profesor:
                    Dr Ljubica Velimirović

 

Predmetni asistent:

                    Dr Milan Zlatanović

 

Literatura:

Termin za vežbe:

Ponedeljak, I grupa 13h-15h, II grupa 15h-17h

 

1. Pismeni deo ispita (60 poena)

-Student tokom godine ima predispitne obaveze, dva kolokvijuma koji vrede po 30 poena. Student koji na predispitnim obavezama ima minimum 30 ostvarenih poena stiče pravo da izadje na usmeni deo ispita. Student koji ima na predispitnim obavezama manje od 30 poena, ili onaj koji hoće da popravi svoje "zaradjene" bodove može da izadje na popravni kolokvijum, po završetku predavanja i vežbi. Na popravnom kolokvijumu student popravlja prvi ili drugi kolokvijum posebno. Računa se bolji rezultat. Ako je student ostvario minimum od 30 ostvarenih poena izlazi na usmeni deo ispita. Student koji na predispitnim obavezama ima manje od 18 poena nema pravo da izadje na pismeni deo ispita. Domaći zadatak će biti zadat po završetku svake od oblasti. Na svakom od kolokvijuma biće obavezno i jedan zadatak sa domaćeg (vredi 5poena po kolokvijumu). 

 

-Student koji na kolokvijumima ima manje od 30 poena, a više od 18 poena, mora da polaže ceo pismeni deo ispita (I+II kolokvijum) u nekom od ispitnih rokova. Pismeni deo ispita vredi 60 poena, a za izlazak na usmeni potrebno je imati 30 poena. Na pismenom ispitu obavezan je zadatak sa domaćeg (vredi 10 poena). Ako student položi pismeni deo ispita u nekom od ispitnih rokova ostvario je pravo da izadje na usmeni deo ispita.

 

2. Usmeni deo ispita (40 poena)

-Usmeni deo ispita se održava po završetku pismenog dela. Oko detalja za usmeni obratiti se predmetnom profesoru.

 

Konsultacije u vezi pismenog dela ispita:

Ponedeljak pre i posle časova, kabinet 202, 2. sprat.

Petak, 12h-13h, kabinet 202, 2. sprat.

Sva pitanja možete slati na mail zlatmilan@pmf.ni.ac.rs

 

Zadaci za vežbu:

 

I kolokvijum Primena analitičke geometrije u planimetriji
Vektori
Transformacije afinih koordinata
Prava i ravan

 

II kolokvijum Krive u ravni i prostoru
Površi
Svođenje jednačine na kanonski oblik
Afine transformacije

 

Zadaci za domaći:

 

I kolokvijum Domaći
II kolokvijum Domaći

 

Zadaci za dodatni rad:

 

Prostori većih dimenzija

 

 

 

Molim vas da ukoliko uočite štamparske ili neke druge greške u materijalu ili ako imate bilo kakvih primedbi ili sugestija, o tome obavestite autora na mail zlatmilan@pmf.ni.ac.rs

Svaki vaš komentar biće od velikog značaja.

 

 

Prvi kolokvijum-zadaci

 

 

Back